Tag: analiza rynku pracy

Zakres analizy

Przykładowy przebieg analizy rynku pracy, może wyglądać następująco:

 

 1. Analiza wstępna lokalnego rynku pracy
 2. Wyodrębnienie segmentu rynku pracy którego dotyczyć będzie projekt
 3. Identyfikacja potrzeb lokalnego rynku pracy
 4.  Powiązanie wyników przygotowanej analizy z procesem przygotowania projektu:
  • identyfikujemy już konkretną grupę, która zostanie objęta programem
  • identyfikujemy obszary niezbędnego wsparcia
  • identyfikujemy dostępne zasoby
  • identyfikujemy występujące ograniczenia
 5. przygotowujemy projekty poszczególnych niezbędnych działań
 6. budujemy kompleksowy projekt programu.

Programy promocji zatrudnienia

Oferta dedykowana jest powiatowym urzędom pracy. Zgodnie z artykułem 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) do zadań samorządu powiatu należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Każdy przygotowany przez nas Program sporządzony jest w oparciu o:

 • analizę sytuacji na lokalnym rynku pracy w ostatnich latach,
 • badanie zrealizowane wśród pracodawców i osób bezrobotnych,
 • zapisy i wytyczne znajdujące się w strategicznych dokumentach dotyczących zarówno rynku pracy na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim oraz lokalnym.

 

Przy sporządzaniu pięcioletnich Programów uwzględnione zostają aktualne priorytety wyszczególnione w ogólnoeuropejskich programach określających politykę zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Każdy Program przygotowywany przez naszych specjalistów jest  spójny z przepisami oraz dokumentami strategicznymi.

 

Ceny analiz rozpoczynają się od 9 900,00 PLN.

Rynek pracy

Badanie rynku pracy, polega przede wszystkim na stałym gromadzeniu i analizowaniu informacji na temat modelu i kondycji zarówno wszystkich, poszczególnych uczestników, jak i procesów zachodzących na rynku pracy. Zdecydowanie najbardziej istotną cechą tego procesu będzie badanie jego właściwości z silnym naciskiem, na rozkład na części składowe. W celu zaś poprawnego przeprowadzania tego typu badań, należy przede wszystkim zagwarantować sobie dostęp do wszystkich, najważniejszych informacji statystycznych, na temat rynku pracy, aby w następnej kolejności móc informacje te poddawać wnikliwej analizie.

 

Podstawowym źródłem informacji o wszystkich procesach zachodzących na rynku pracy jest BAEL – czyli Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, które jednak posiada tutaj stosunkowo spore ograniczenia, bowiem dostarcza nam informacji tylko jako dane z punktu widzenia całego kraju, czy też w niewielkim zaledwie wymiarze dla województw. Wyniki tego rodzaju badań znajdziemy na stronie internetowej GUS-u. Ponadto możemy tutaj pozyskiwać także informacje na przykład z lokalnych urzędów pracy, oraz innych służb związanych z działalnością na rynku pracy. Możemy więc powiedzieć, iż pozyskiwanie wszystkich niezbędnych informacji do przeprowadzania badania rynku pracy, nie powinno tutaj być zbyt wielkim problemem.

 

Do tego też, warto tutaj pozyskać wszelkiego rodzaju dokumenty zamieszczane na przykład na stronach lokalnych urzędów gmin, które bardzo często zamieszczają tam dokumentacje prowadzonych projektów na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy w swoim regionie, wobec czego, będzie to także jakiś tam czynnik, wywierający wpływ na kształt lokalnego rynku pracy. Na samym końcu należy jeszcze określić, czy przeprowadzane przez nas badania rynku pracy, będą wymagały dodatkowego przeprowadzenia badań własnych, co będzie miało miejsce w przypadku kiedy będziemy brak jakichkolwiek innych źródeł informacji w danym sektorze, a będzie to kluczowy dla cały rynku element.

 

W następnym kroku, kiedy już będziemy mieli zebrane wszystkie najważniejsze informacje, będziemy mogli spokojnie przystąpić do właściwego badania rynku pracy, w wyniku któremu udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji lokalnego rynku pracy, sytuacji zawodowej osób będących w wieku produkcyjnym, jak również będziemy mogli przedstawić odpowiednie prognozy dotyczące rozwoju rynku pracy w przyszłych latach, co także odgrywa tutaj bardzo ważną rolę.

Analiza rynku pracy cz.2

Kiedy już mamy sporządzoną charakterystykę lokalnego rynku pracy, możliwe będzie przejście do kolejnych etapów pracy związanej z badaniem rynku pracy. Co prawda nie mamy tutaj odpowiedniego zestawy kryteriów do przeprowadzania wyodrębniania segmentu rynku pracy, aczkolwiek jest to całkiem możliwe, przede wszystkim w odniesieniu do możliwości poszczególnych jednostek, które realizować będą konkretne projekty dotyczące działań na rynku pracy. Chodzi o to, aby dana jednostka mogła jak najbardziej skutecznie przeprowadzać poszczególne działania, czyli także o to, aby ewentualne do przeprowadzenia działania, nie wykraczały poza jej możliwości.

 

Analiza rynku pracy, którą będziemy tutaj przeprowadzać, obejmuje przede wszystkim obserwację aktualnego stanu na rynku pracy. Bardzo ważne są tutaj także wszelkiego rodzaju prawidłowości zachodzące na rynku pracy, które można będzie wykorzystać podczas opracowywania konkretnych już projektów działania zmierzającego do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Trzeba także uwzględnić rozmiar, strukturę, oraz możliwość wykorzystania siły roboczej. W takim zaś przypadku będziemy mogli uzyskać odpowiednie podstawy do tego, aby prognozować stan rynku pracy w przyszłości, co oczywiście także ma olbrzymie znaczenie. Trzeba tutaj określić prognozę zasobów pracy, czyli ilość dostępnej siły roboczej. Jest to innymi słowy określenie prognozy dotyczącej ilości osób aktywnych zawodowo w najbliższej przyszłości, czyli określenie liczby osób pracujących i chcących podjąć pracę. Oczywiście prognozy tego typu należy zawsze rozpoczynać wychodząc od prognoz demograficznych, bowiem w dużym stopniu determinują one rynek pracy i wielkość zasobów pracy na nim występujących.

 

Kolejnym aspektem będzie prognoza dotycząca popytu na pracę, do przeprowadzenia której niestety nie wystarczą już same dane statystyczne, bowiem w tym przypadku bardzo duże uzależnione jest także od opcji politycznych, które mogą proces popytu na pracę kierować w jedna bądź też w druga stronę. Przecież wystarczy jedna niefrasobliwie podjęta decyzja a przedsiębiorcy zwiną swoje zakłady i przeniosą się tam, gdzie im będzie wygodniej. Oczywiście podczas tego typu prognozy trzeba także uwzględnić popularność poszczególnych zawodów na danym terenie, ustawiając je w szeregu od tych najbardziej pożądanych do tych zanikających. Trzeba też określić które z zawodów na lokalnym rynku pracy wymagają odpowiednich kwalifikacji, a które należą do tych prostych, oraz oczywiście procentowe i ilościowe określenie ich sytuacji na rynku pracy.

 

Ostatecznie należy tutaj także pamiętać o tym, aby skorelować ze sobą analizę sytuacji na lokalnym rynku pracy, z informacjami o jego aktualnych, oraz możliwych w przyszłości potrzebach, z proponowanym programem skierowanym do osób bezrobotnych bądź utrata pracy zagrożonych w celu ich aktywizacji zawodowej. Po prostu chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby badanie rynku pracy, oraz wdrażanie programów dla bezrobotnych były ze sobą powiązane, bowiem w przeciwnym przypadku, nawet najbardziej kosztowne działania nie przyniosą pożądanych efektów, jeśli nie będą prowadzone w oparciu o realny obraz sytuacji na rynku pracy.

Rola badań kompetencji w sprawnym procesie rekrutacji

Sprawny proces rekrutacji pracowników polega między innymi na zastosowaniu specjalistycznych metod, które odpowiedzialne są za sprawdzenie różnych umiejętności, a także wiedzy kandydatów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi do rekrutacji pracowników można przeprowadzać efektywne procesy, których wyniki przełożą się na ogólny sukces osiągany przez firmę.

 

Co sprawia, że warto zastosować specjalistyczne testy w rekrutacji?

Rekrutując pracowników należy zdać sobie sprawę z tego, jaka relacja występuje między badaniami kompetencji kandydatów, a sprawniejszą rekrutacją. Zastosowanie w procesie rekrutacyjnym dedykowanych testów pozwoli na:

 • zaoszczędzenie czasu – rekrutujący korzysta z wcześniej przygotowanych szablonów;
 • uniknięcie niepotrzebnych wydatków – dzięki testom dobierzesz odpowiedniego pracownika, który sprawdzi się na nowym stanowisku pracy;
 • wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów odpowiadających postawionym wymaganiom.

 

Dzięki testom możliwe jest ocenienie predyspozycji kandydata do pełnienia danej roli, a także przeanalizowanie jego dotychczasowego doświadczenia. Tym samym pozwoli to na przeprowadzenie skutecznej rekrutacji.

 

Korzyści, które wynikają z przeprowadzenia fachowych badań

Decydując się na przeprowadzenie specjalistycznych badań kandydatów zyskuje się:

 • możliwość przeprowadzenia rekrutacji na odległość (testy można realizować z wykorzystaniem dostępu do Internetu);
 • lepsze rozpoznanie kandydatów, a zatem ich skuteczną selekcję;
 • minimalizowanie kosztów związanych z zatrudnieniem nieodpowiedniego pracownika, który potrzebowałby np. szkoleń;
 • pracownika, który zostaje dobrany w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby firmy.

 

Rozwiązanie w postaci testów pozwala na przebadanie kandydata pod względem kluczowych kompetencji wynikających z oferowanego stanowiska pracy.

 

Badania kompetencji a sprawniejsza rekrutacja

Wśród najpopularniejszych badań kompetencji warto wymienić chociażby badanie stylów behawioralnych, które w głównej mierze koncentruje się na dotychczasowych zachowaniach kandydata, co pozwala przewidzieć, w jakim stopniu przyszły pracownik poradzi sobie z powierzanymi zadaniami. Innymi badaniami, które warto zastosować w procesie rekrutacji są:

 • badania ról zespołowych;
 • badania typów osobowości;
 • badania strategii relacyjnych.

 

Każde z tych badań pozwala w maksymalny sposób rozpoznać kandydata, a tym samym przeprowadzić w sprawny sposób rekrutację i zatrudnić pracowników odpowiadających oczekiwaniom.