Wstępna analiza danych

Wstępna analiza danych

Jak już dobrze wiemy, podstawowym celem przeprowadzania badań rynku pracy będzie pozyskanie wiedzy na temat kondycji wszystkich procesów na nim zachodzących oraz sytuacji jego uczestników. Będzie to więc badanie którego wyniki zapewnią nam możliwość przygotowania informacyjno analitycznego, planowanych do wdrożenia, aktywnych programów rynku pracy, których zadaniem będzie wspieranie obniżania bezrobocia, czy też czynienie pracy bardziej konkurencyjnym dobrem w danych regionach. Tutaj szczególnie istotnym elementem będą regiony najbardziej dotknięte bezrobociem.

 

W celu przeprowadzenia wstępnej analizy danych, musimy zapewnić sobie poprawny przebieg działania, aby jej wyniki były odpowiednie do tego co chcemy uzyskać. W ramach procedury wstępnej analizy danych, w pierwszej kolejności powinniśmy przeprowadzić szczegółowe określenie celów analizy danych, oraz sprecyzowanie potrzeb informacyjnych, w stosunku do celów. Musimy przecież pamiętać, iż każda analiza danych, jeśli ma być skuteczna, powinna z góry określać w jakim celu jest przeprowadzana, oraz jakie do tego będą niezbędne informacje, bowiem w przypadku braku takiego określenia, może dojść do sytuacji, że zbieramy informacje nieistotne z punktu widzenia rozpatrywanego problemu. Należy tutaj także precyzyjnie wyodrębnić rynek który będzie poddawany analizie, według kryteriów geograficznych, zawodowych, branżowych czy też problemowych, aby nasza analiza rynku pracy, dotyczyła określonego dość sztywno segmentu, co ułatwi nam sprecyzowanie niezbędnych do analizy informacji. Trzeba tutaj także zidentyfikować wszystkie dostępne źródła informacji, oraz zasady ich pozyskiwania i stosowania, jeśli takowe w danym przypadku istnieją. Trzeba będzie także określić stopień użyteczności poszczególnych zbiorów informacji z punktu widzenia analizy rynku pracy. Ostateczne trzeba tutaj także określić ewentualność przeprowadzania bada własnych, które będą niezbędne tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy w ogólnodostępnych źródłach brak będzie rzeczowych informacji w danym aspekcie a będą nam one absolutnie niezbędne z punkt widzenia poprawności przeprowadzanej analizy rynku pracy.

 

Jak więc widać, wstępna analiza danych, jest tutaj dość złożonym działaniem, mającym na celu przygotowanie podłoża do przeprowadzania badania rynku pracy w określonych aspektach. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby precyzyjnie określić wszystkie założenia przeprowadzanych przez nas badań, czy też stawiane przed przeprowadzanymi badaniami pytania, na które mamy zamiar uzyskać dosadne odpowiedzi, aby następnie móc już poprawnie przeprowadzać badania rynku pracy.

Tagi

badania rynku pracy rynek pracy analiza wstępna