Metody analizy rynku pracy

Analizy rynku pracy prowadzimy stosując różnorodne techniki badawcze. Na nasz warsztat składają się przede wszystkim:

Techniki ilościowe:

CATI - wywiady telefoniczne
CAPI - wspomagane komputerowo wywiady osobiste
CAWI - wywiady internetowe
PAPI - tradycyjne ankiety papierowe

Techniki jakościowe:

IDI - Indywidualne wywiady pogłębione
FGI i panele ekspertów - wywiady fokusowe

Pozostałe techniki badań rynku pracy:

Delphi - wywiady eksperckie metodą delficką
Desk research - analizy materiału wtórnego
Analiza PEST
Analiza SWOT